مبل میلواکی

چوب راش گرید A  گرجستان کاناپه ۳ نفره (طول ۲۳۶ × عرض ۹۰ × ارتفاع ۱۱۷ ) کاناپه ۲ نفره (طول ۱۶۸ × عرض ۹۰ × ارتفاع ۱۱۷ ) مبل تک میلواکی (طول ۸۶ × عرض ۷۶ × ارتفاع ۱۰۹ ) جلومبلی (قطر ۱۲۲ × ارتفاع ۴۴) عسلی (قطر ۶۳ × ارتفاع ۶۰)            ...